Prodajalec jamči za brezhibno delovanje stvari v roku 18 mesecev šteto od njene izročitve kupcu. Če se v tem obdobju na stvari pojavi kakršnakoli okvara zaradi napake v materialu ali delovanju, bo prodajalec na svoje stroške stvar popravil ali zamenjal v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku 45 dni od prejema stvari. Garancija velja samo ob predloženem originalnem računu. Če je do dneva uveljavljanja garancije že potekel rok za plačilo računa, mora biti račun plačan. 

Garancija ne velja, če je okvara oziroma napaka posledica:

1. nepravilne uporabe (nepravilna je tista uporaba, ki ni v skladu s tehničnimi in varnostnimi standardi),
2. popravila ali spremembe, ki ga je oziroma jo je opravila nepooblaščena oseba,
3. nesreče (kot so npr. strela, voda, ogenj ali katerikoli drug vzrok, ki ga prodajalec ne more nadzorovati),
4. transporta,
5. napak na sistemu, na katerega je proizvod vključen,
6. modifikacij zaradi nadgradnje izdelka, ki presega njegov namen za uporabo, modifikacija pa je bila izvedena brez pisnega soglasja prodajalca. V primeru, da bo kupec uveljavljal garancijo, prodajalec pa bo ugotovil, da gre za okvaro oziroma napako, za katere garancija ne velja, vse stroške, ki bodo nastali v zvezi z ugotavljanjem vzroka napake krije kupec.